Gebruiksvoorwaarden QUAQUA Platform (“overeenkomst”)

DISCLAIMER: LEES A.U.B. DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR ALVORENS HET QUAQUA PLATFORM TE GEBRUIKEN. DOOR HET QUAQUA PLATFORM TE GEBRUIKEN, GAAT U UITDRUKKELIJK AKKOORD MET ONZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. DEZE VOORWAARDEN BESCHRIJVEN DE VOORWAARDEN WAARONDER GEBRUIKERS (“GEBRUIKERS” OF “U”) HET DOOR DUVALL BVBA TER BESCHIKKING GESTELDE QUAQUA PLATFORM KUNNEN GEBRUIKEN.

 1. De applicatie-interface wordt ontwikkeld en beheerd door DUVALL BV, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0452.726.318 en met maatschappelijke zetel te Ambachtsweg 22, B- 9820 Merelbeke (België) (“DUVALL” of “Wij”). Als u vragen heeft over deze overeenkomst, neem dan contact met ons op via sales@quaquameeting.com

 

 1. Beschrijving van het QUAQUA Platform

Binnen DUVALL is een online vergaderplatform met tolk- en vertaaldiensten op afstand ontwikkeld dat Gebruikers in staat stelt een online conferentie te starten of daaraan deel te nemen en daarin gesproken of geschreven gegevens te delen, te verzenden, te ontvangen, te vertalen, te synchroniseren, te integreren, te consolideren, te verwerken en te koppelen na aanvaarding van deze Overeenkomst en voor zover de Gebruikers hebben voldaan aan alle verplichtingen die in deze Overeenkomst zijn vermeld of die expliciet in het bestelproces zijn genoemd.

 1. Definities
  • Account“: de toegangscode of vergadering voor een Gebruiker om in te loggen op het QUAQUA Platform;
  • Artikel“: een artikel van deze Overeenkomst;
  • Intellectuele Eigendomsrechten“: alle bekende of hierna bestaande (a) rechten in verband met werken van auteurschap, met inbegrip van auteursrechten; (b) merkrechten; (c) rechten op handelsgeheimen, knowhow; (d) octrooien, octrooirechten en industriële eigendomsrechten; (e) rechten op lay-outontwerpen, ontwerprechten, (f) databankrechten, broncodelrechten en rechten op halfgeleiders; (g) handels- en bedrijfsnamen, domeinnamen, huurrechten en alle andere industriële of intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke rechten (al dan niet geregistreerd); (h) alle registraties, aanvragen voor registratie, verlengingen, uitbreidingen, verdelingen, verbeteringen of heruitgaven met betrekking tot een van deze rechten en het recht om een van de voorgaande zaken aan te vragen, te handhaven en af te dwingen, in elk geval in elk rechtsgebied ter wereld;
  • Tolk“: een dienstverlener en Gebruiker die Gebruikersinhoud ontvangt (visueel, geschreven of hoorbaar) en deze Gebruikersinhoud vertaalt om de vertaling van de Gebruikersinhoud door te sturen naar een andere Gebruiker, dit alles met behulp van het QUAQUA Platform;
  • Agent“: DUVALL’s niet-exclusieve wederverkoper van het QUAQUA Platform;
  • Prijs“: de prijs die door de Gebruiker aan DUVALL of een Agent van DUVALL moet worden betaald;
  • QUAQUA Platform“: het door DUVALL ontwikkelde online ontmoetingsplatform met tolken en vertalingen op afstand, dat de Gebruikers in staat stelt gestructureerde communicatie op te zetten of aan te gaan;
  • QUAQUA“: een gedeponeerd handelsmerk en handelsnaam van DUVALL;
  • Termijn“: de termijn zoals uiteengezet in artikel 8 van deze Overeenkomst;
  • Gebruiker“: iedere bestaande (volwassen) persoon, ongeacht of deze het QUAQUA Platform gebruikt als organisator van bijeenkomsten, deelnemer, Tolk of Agent voor eigen rekening of voor rekening van zijn bedrijf, die het QUAQUA Platform wil gebruiken voor zijn legitieme commerciële doeleinden;
  • Gebruikerscontent“: alle informatie en gegevens die door de Gebruiker via het QUAQUA Platform worden verstrekt.

 

 

 

 1. Toepasselijkheid
  • DOOR OP DE “I AGREE” KNOP TE KLIKKEN ERKENT U EN STEMT U ERMEE IN DAT UW GEBRUIK VAN HET QUAQUA PLATFORM UITSLUITEND DOOR DEZE OVEREENKOMST WORDT BEHEERST. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET ENIGE BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST, MAG U OP GEEN ENKELE WIJZE GEBRUIK MAKEN VAN HET QUAQUA PLATFORM.
  • Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde, en van tijd tot tijd, met of zonder reden en zonder voorafgaande kennisgeving:
   • om deze overeenkomst te wijzigen, bv. DUVALL kan software van derden gebruiken en eist dat de voorwaarden van die derde partij worden toegepast op de contractuele relatie tussen u en DUVALL;
   • het QUAQUA Platform te wijzigen, met inbegrip van het elimineren of stopzetten, tijdelijk of permanent, van enige functionaliteit of functie van het QUAQUA Platform, zonder enige aansprakelijkheid jegens de Gebruiker of enige derde partij;
   • om de Prijs te wijzigen.
  • Dergelijke wijzigingen of veranderingen zullen onmiddellijk van kracht zijn nadat wij dergelijke wijzigingen beschikbaar hebben gesteld op het QUAQUA Platform of op andere wijze daarvan kennis hebben gegeven. U stemt ermee in dat uw voortgezette gebruik van het QUAQUA Platform na dergelijke wijzigingen uw onherroepelijke aanvaarding van dergelijke wijzigingen inhoudt.
  • GEDURENDE DE LOOPTIJD KAN DUVALL, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN, U VOORZIEN VAN BEPAALDE UPDATES VAN HET QUAQUA-PLATFORM OF EEN DEEL DAARVAN. VOOR ALLE DUIDELIJKHEID, DUVALL IS NIET VERPLICHT OM UPDATES VAN HET QUAQUA-PLATFORM TE VERSTREKKEN.

 

 1. Tolk als dienstverlener
  • De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de selectie, de aanstelling, de uitvoering van de dienst, de kwaliteit van de dienst en de betaling van een tolk.
  • DE TOLK BEGRIJPT DAT DE CONTINUÏTEIT EN DE KWALITEIT VAN DE COMMUNICATIE VIA VERTALING OF VERTOLKING ESSENTIEEL IS VOOR EEN BEVREDIGEND GEBRUIK VAN HET QUAQUA-PLATFORM.
  • De tolk:
   • treedt alleen op als beroepstolk voor talen die hij/zij goed begrijpt en perfect beheerst;
   • zal vóór de vergadering de handleiding en de instructies voor het gebruik van het QUAQUA Platform grondig lezen;
   • verbindt zich ertoe zijn hardware-uitrusting tijdig te testen voor gebruik op het QUAQUA Platform en zijn profiel voor tolkdiensten te activeren tijdens een specifieke vergadering;
   • zich tot het uiterste inspant om alle mededelingen nauwkeurig en objectief te vertalen en te interpreteren in overeenstemming met alle in de sector relevante standaardpraktijken of -codes;
   • Kan een bijeenkomst op het QUAQUA Platform niet annuleren of verzetten na aanvaarding van een opdracht. In geval van overmacht, ziekte die het leveren van diensten verhindert of het uitvallen van hardware, software of internetverbinding, zal de tolk zich inspannen om in samenwerking met de organisator van de bijeenkomst een vervanger te vinden.
  • DE TOLK ZAL DE GEBRUIKERSINHOUD ALS VERTROUWELIJK BEHANDELEN EN ZAL DE GEBRUIKERSINHOUD NIET DELEN OF GEBRUIKEN TENZIJ VOLGENS DE STRIKTE INSTRUCTIES VAN DE GEBRUIKER DIE DE GEBRUIKERSINHOUD HEEFT GELEVERD.
  • Zowel de gebruiker als de tolk zullen DUVALL vrijwaren van alle claims of schade met betrekking tot een door een tolk geleverde dienst.

 

 1. Gebruik van het QUAQUA Platform.
  • OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT HET QUAQUA PLATFORM, DIENT U OVER DE NODIGE HARDWARE EN EEN SNELLE INTERNETVERBINDING TE BESCHIKKEN.
  • De Gebruiker:
   • dient zich nauwkeurig en eerlijk te identificeren;
   • mag geen bijnaam gebruiken, maar moet zijn/haar voornaam en achternaam bekendmaken
   • zal ervoor zorgen dat elke profielfoto accuraat is, gebruikt kan worden in de zakelijke praktijk en geen marketing of commerciële boodschappen bevat;
   • aansprakelijk zal zijn tegenover DUVALL voor enige valse Accountinformatie;
   • als enige verantwoordelijk zal zijn voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van de Account login-informatie, zoals Gebruikersnaam en Wachtwoord, die persoonlijk zijn en niet kunnen worden overgedragen aan een derde partij;
   • zal volledig verantwoordelijk zijn voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn persoonlijke Account;
   • ermee instemt DUVALL onmiddellijk in kennis te stellen van elk ongeoorloofd gebruik, of vermoed ongeoorloofd gebruik van een Account of enige andere inbreuk op de beveiliging. 
  • De gebruiker dient ervoor te zorgen dat zijn camera, microfoon en/of headset op de gebruiker is gericht en niet op de omgeving of achtergrond, die geschikt moet zijn voor de zakelijke praktijk en geen marketing- of commerciële boodschappen mag bevatten.
  • DE GEBRUIKER IS ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR DE GEBRUIKERSINHOUD (VISUEEL, GESCHREVEN OF HOORBAAR) DIE GEBRUIK MAAKT VAN HET QUAQUA-PLATFORM.
  • DE GEBRUIKER MAG GEEN VERGADERING OPNEMEN, NOCH SCREENSHOTS MAKEN ZONDER ALLE DEELNEMERS OP HET QUAQUA PLATFORM DAARVAN OP DE HOOGTE TE STELLEN. INDIEN HET QUAQUA PLATFORM EEN OPNAMEFUNCTIE BEVAT, KAN DEZE FUNCTIE ALLEEN GEACTIVEERD WORDEN DOOR DE ORGANISATOR VAN DE VERGADERING EN ZAL EEN OPNAMETEKEN GETOOND WORDEN AAN ALLE GEBRUIKERS.
  • De Gebruiker mag niet betrokken zijn bij het genereren van inhoud die in strijd is met enige toepasselijke wet en/of inbreuk maakt op de rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot privacy, identiteit, Intellectuele Eigendomsrechten en zich onthouden van lasterlijke, haatdragende, discriminerende, gewelddadige of haatdragende inhoud of inhoud die crimineel, obsceen of pornografisch is.
  • De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat DUVALL de Gebruiker geen analyse, interpretatie of advies heeft gegeven en niet wordt geacht te geven met betrekking tot de naleving door de Gebruiker van het bovenstaande en dat DUVALL de Gebruikersinhoud niet controleert noch de vertrouwelijkheid, nauwkeurigheid, integriteit, veiligheid of kwaliteit van de Gebruikersinhoud garandeert.
  • DUVALL heeft het recht om naar eigen goeddunken een account te blokkeren, het QUAQUA Platform op te schorten als de Gebruiker niet voldoet aan de verplichtingen van deze Overeenkomst of andere instructies, handleidingen, richtlijnen of beleidslijnen van DUVALL.

 

 1. Betaling
  • Alle betalingen worden verricht in euro’s (EUR), tenzij anders aangegeven in het orderproces.
  • Bestellingen worden pas bevestigd na vooruitbetaling van de Prijs en eventuele aanverwante kosten door de Gebruiker, tenzij anders is overeengekomen. De Gebruiker zal de elektronische betalingsinstructies in het bestelproces volgen. De Gebruiker zal alleen betaalkaarten of creditcards gebruiken die hij rechtmatig bezit of in bezit heeft, die niet verlopen zijn en die gedekt zijn door de nodige fondsen om de transactie te voltooien en de betaling uit te voeren.
  • De Gebruiker kan zich in geen geval beroepen op schuldvergelijking.
  • Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag heeft DUVALL bovendien het recht, zonder voorafgaande aanmaning, op een rente van nul komma vijf procent (0,5%) per maand (zes procent (6%) per jaar) of de maximale rentevoet die volgens de toepasselijke wetgeving is toegestaan. DUVALL heeft tevens recht op een aanvullende schadevergoeding van tien procent (10%) van de prijs of een minimum van honderdvijfentwintig euro (EUR 125).
  • Prijzen zijn netto, exclusief BTW (tenzij anders aangegeven).
  • Indien DUVALL een prijs in US Dollars is overeengekomen, aanvaardt Gebruiker alle risico’s verbonden aan de wisselkoers of fluctuatie van de valuta en is DUVALL gerechtigd de prijs te wijzigen indien de waarde van de US Dollars verandert.

 

 

 1. Opschorting van het QUAQUA Platform
  • Als DUVALL, naar eigen goeddunken, op de hoogte is van of vermoedt dat de Gebruiker deze Overeenkomst of andere instructies, handleidingen, richtlijnen of beleidsregels van DUVALL schendt, dan kan DUVALL de toegang van de Gebruiker tot het QUAQUA Platform opschorten of beperken.
  • Indien de Gebruiker de Prijs en eventuele gerelateerde kosten voor het gebruik van het QUAQUA Platform niet of niet tijdig heeft vooruitbetaald, kan DUVALL het gebruik van het QUAQUA Platform automatisch opschorten. De duur van deze opschorting zal voortduren totdat de Gebruiker alle verschuldigde bedragen heeft betaald.

 

 1. Duur en beëindiging
  • DUVALL verleent de Gebruiker een niet-exclusieve, persoonlijke, beperkte, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare gebruikerslicentie om het QUAQUA Platform te gebruiken voor ofwel een specifieke bijeenkomst.
  • DUVALL kan de Overeenkomst beëindigen en elk gebruik van het QUAQUA Platform zonder enige grond stopzetten met inachtneming van een voorafgaande schriftelijke kennisgeving van ten minste één (1) week aan alle Gebruikers.
  • DUVALL kan deze Overeenkomst en een recht op toegang tot en gebruik van het QUAQUA Platform met onmiddellijke ingang beëindigen indien DUVALL van mening is of redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de Gebruiker in strijd handelt met deze Overeenkomst of andere richtlijnen of beleidsregels van DUVALL.
  • Bij beëindiging van deze Overeenkomst, om welke reden dan ook, in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst, zal op het moment van effectieve beëindiging: (i) de Gebruiker niet langer geautoriseerd zijn voor toegang tot of gebruik van het QUAQUA Platform; (ii) DUVALL gegevens zal verwijderen die verband houden met het Account van de Gebruiker op het QUAQUA Platform, anders dan die welke wettelijk verplicht zijn om te worden bewaard.
  • DUVALL is niet verplicht tot terugbetaling van betalingen in het geval DUVALL het gebruik van het QUAQUA Platform heeft opgeschort of deze Overeenkomst heeft beëindigd wegens niet-naleving door de Gebruiker van deze Overeenkomst of enige andere instructies, handleidingen, richtlijnen of beleidslijnen van DUVALL.

 

 1. Licentie en intellectuele eigendom
  • DUVALL verleent de Gebruiker gedurende de looptijd een niet-exclusieve, persoonlijke, beperkte, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare gebruikerslicentie om het QUAQUA Platform te gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst.
  • HET IS DE GEBRUIKER NIET TOEGESTAAN HET QUAQUA-PLATFORM TE GEBRUIKEN VOOR ENIG DOEL OF OP ENIGE WIJZE DIE NIET UITDRUKKELIJK IS TOEGESTAAN DOOR DUVALL.
  • De Gebruiker zal het QUAQUA Platform uitsluitend gebruiken in volledige overeenstemming met (i) deze Overeenkomst en alle aanvullende instructies, handleidingen, richtlijnen of beleid uitgegeven door DUVALL met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die geplaatst zijn binnen het QUAQUA Platform; en (ii) alle toepasselijke wetgeving, regels of voorschriften.
  • De Gebruiker stemt ermee in om het QUAQUA Platform alleen te gebruiken voor het beoogde gebruik zoals uiteengezet in deze Overeenkomst. Binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving is het de Gebruiker niet toegestaan om (i) het QUAQUA Platform ter beschikking te stellen of het QUAQUA Platform te verkopen of te verhuren aan derden; (ii) het QUAQUA Platform in sub licentie te geven, te leasen, te verhuren, uit te lenen, te distribueren of anderszins over te dragen aan derden; (iii) het QUAQUA Platform aan te passen, te wijzigen, te vertalen of op enigerlei wijze te wijzigen; (iv) de broncode (of de onderliggende ideeën, algoritmen, structuur of organisatie) van het QUAQUA Platform te decompileren, te reverse engineeren, te disassembleren of anderszins af te leiden of te bepalen, of te proberen af te leiden of te bepalen; (v) het QUAQUA Platform te gebruiken of te kopiëren; (vi) ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot Accounts van andere Gebruikers of de IT-apparatuur van DUVALL om het QUAQUA Platform te gebruiken om illegale activiteiten uit te voeren of te bevorderen; (vii) het QUAQUA Platform te gebruiken om ongevraagde e-mailadvertenties of spam te genereren; (viii) zich uit te geven voor een persoon of entiteit, of anderszins een verkeerde voorstelling te geven van je connectie met een persoon of entiteit; (ix) gebruik te maken van een automatisch, elektronisch of handmatig proces met grote volumes om toegang te krijgen tot, te zoeken naar of informatie te verzamelen van het QUAQUA Platform (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, robots, spiders of scripts); (x) enige kennisgeving met betrekking tot auteursrechten, digitale watermerken, eigendomslegenda’s of andere kennisgeving opgenomen in het QUAQUA Platform te wijzigen, te verwijderen of onleesbaar te maken; (xi) opzettelijk wormen, Trojaanse paarden, corrupte bestanden of andere items van destructieve of misleidende aard te verspreiden of het QUAQUA Platform te gebruiken voor enig onwettig, invasief, inbreuk makend, lasterlijk of frauduleus doel; of (x) technische of andere beschermingsmaatregelen in het QUAQUA Platform te verwijderen of op enige wijze te omzeilen.
  • Alle Intellectuele Eigendomsrechten in en op het QUAQUA Platform zijn voorbehouden aan DUVALL. Tenzij uitdrukkelijk hierin uiteengezet, wordt geen enkele expliciete of impliciete licentie of recht van welke aard dan ook verleend aan de Gebruiker met betrekking tot het QUAQUA Platform of enig deel daarvan, inclusief maar niet beperkt tot enig recht om in het bezit te komen van enige broncode, gegevens of ander technisch materiaal met betrekking tot het QUAQUA Platform.
  • De Gebruiker zal geen inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten van DUVALL. Meer in het bijzonder zal de Gebruiker geen inbreuk maken op handelsmerken, handelsnamen, domeinnamen, databankrechten of tekens die door DUVALL worden gebruikt, noch zal hij identieke of soortgelijke handelsmerken waar ook ter wereld registreren of gebruiken voor een identiek of soortgelijk QUAQUA Platform. Elke dergelijke handeling zal DUVALL schade berokkenen waarvoor de Gebruiker aansprakelijk is.

 

 1. Gegevensbescherming
  • Met het oog op de uitvoering van deze Overeenkomst zal DUVALL een minimum aan persoonlijke gegevens van de Gebruiker verzamelen, zoals voornaam, achternaam, functie, bedrijfsnaam, e-mailadres, locatie, betalingsinformatie. De Gebruiker kan een foto verstrekken bij gebruik van het QUAQUA Platform. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat de persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden overgedragen aan de organisator van de bijeenkomst, zijnde een Gebruiker van het QUAQUA Platform. DUVALL is niet verantwoordelijk voor enige handeling of nalatigheid van de organisator van de bijeenkomst met betrekking tot het gebruik, de behandeling en opslag van deze persoonlijke gegevens.
  • DE GEBRUIKER IS ER ZICH TEN VOLLE VAN BEWUST DAT EEN VOORWAARDE VOOR HET GEBRUIK VAN HET QUAQUA-PLATFORM IS DAT DE GEBRUIKER DOOR ALLE ANDERE GEBRUIKERS KAN WORDEN GEÏDENTIFICEERD. DE VOLGENDE GEGEVENS ZULLEN WORDEN GETOOND: VOORNAAM, ACHTERNAAM EN FOTO. HET IS VOOR DE GEBRUIKER ONMOGELIJK OM DEZE INSTELLINGEN AAN TE PASSEN OF GEGEVENS TE ANONIMISEREN. DE GEBRUIKER (DEELNEMER) ACCEPTEERT DAT DE GEBRUIKER (ORGANISATOR VAN DE BIJEENKOMST) EEN LIJST VAN ALLE GEBRUIKERS VAN EEN BIJEENKOMST BIJHOUDT EN DEZE LIJST UIT HET QUAQUA PLATFORM KAN HALEN.
  • De persoonsgegevens van de Gebruiker zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU.
  • DUVALL verplicht zich de verkregen persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken met het oog op de nakoming van haar verplichtingen jegens de Gebruiker in het kader van de Overeenkomst.
  • De Gebruiker heeft het recht om DUVALL kosteloos te verzoeken om eventuele onjuistheden in zijn persoonsgegevens te corrigeren. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens alsook voor een verzoek tot correctie van persoonsgegevens, kan de Gebruiker contact opnemen met DUVALL door een e-mail te sturen naar info@quaquameeting.com.
  • In het kader van deze overeenkomst wordt DUVALL beschouwd als verwerker van gegevens en in dat geval:
   • De gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat de persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan of opgeslagen in een land van de Europese Economische Ruimte om DUVALL’s verplichtingen onder deze Overeenkomst uit te voeren;
   • DUVALL de persoonlijke gegevens zal verwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst en elk rechtmatig en redelijk verzoek van de Gebruiker;
   • De gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat de persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met DUVALL’s werknemers, vertegenwoordigers, functionarissen, directeuren, agenten, adviseurs, gelieerde ondernemingen (indien van toepassing), onderaannemers (zoals hostingbedrijven voor het QUAQUA Platform) en Agenten die een need-to-know hebben.
  • INDIEN EN VOOR ZOVER DUVALL IN HET KADER VAN DE DIENSTVERLENING PERSOONSGEGEVENS VERWERKT VOOR REKENING VAN GEBRUIKER, LEGGEN DUVALL EN GEBRUIKER VAST DAT MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS, GEBRUIKER (ORGANISATOR VAN DE BIJEENKOMST) DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING IS EN DUVALL SLECHTS EEN BEWERKER IS.
  • DUVALL zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking van de persoonsgegevens of het onopzettelijke verlies, vernietiging of beschadiging ervan.
  • De Gebruiker machtigt DUVALL om passende maatregelen te nemen om een adequaat beschermingsniveau te waarborgen voor gegevens die buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen en worden verwerkt door een Sub-verwerker buiten de Europese Economische Ruimte. Dit omvat het afsluiten van een Sub-Verwerkersovereenkomst met inachtneming van de Standaard Contractuele Clausules.
  • Na afloop van een bijeenkomst bewaart en slaat DUVALL de persoonsgegevens van de Gebruikers (deelnemers) niet op, tenzij (i) de Gebruiker (organisator van de bijeenkomst) DUVALL uitdrukkelijk heeft verzocht de persoonsgegevens van de Gebruikers (deelnemers) op te slaan zolang dat redelijkerwijs nodig is om de Gebruiker toegang te verschaffen tot het QUAQUA Platform tijdens komende bijeenkomsten; (ii) de Gebruiker (tolk) uitdrukkelijk heeft ingestemd met het opslaan van zijn persoonsgegevens zolang dat redelijkerwijs nodig is om de Gebruiker toegang te verschaffen tot het QUAQUA Platform tijdens komende bijeenkomsten.
  • Noch DUVALL, noch het QUAQUA Platform zal enige Gebruikersinhoud opslaan, noch een back-up maken van Gebruikersinhoud. Indien de Gebruiker (organisator van een bijeenkomst) een stemming organiseert met gebruikmaking van het QUAQUA Platform, stemt de Gebruiker ermee in dat de stemresultaten kunnen worden opgeslagen totdat de Gebruiker (organisator van een bijeenkomst) deze uit het QUAQUA Platform heeft gehaald.
  • De Gebruiker zorgt ervoor dat zijn toestemming om persoonsgegevens te verwerken de toestemming omvat voor de verwerking van persoonsgegevens op een geanonimiseerde manier voor statistische, wetenschappelijke of ontwikkelingsdoeleinden.
  • Het privébeleid is een integraal onderdeel van deze Overeenkomst.

 

 1. Garanties
  • BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK BEPAALD IN DEZE OVEREENKOMST EN VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDT HET QUAQUA-PLATFORM GELEVERD “ZOALS HET IS,” EN DUVALL GEEFT GEEN (EN WIJST HIERBIJ ALLE) ANDERE GARANTIES, CONVENANTEN OF VERKLARINGEN, OF VOORWAARDEN, SCHRIFTELIJK, MONDELING, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT, VERLOOP VAN DE HANDEL, HANDELSGEBRUIK OF PRAKTIJK, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID, BESCHIKBAARHEID, TITEL, NIET-INBREUK, OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK OF DOEL.
  • DUVALL garandeert niet dat (i) fouten in het QUAQUA Platform kunnen worden gecorrigeerd, of dat de toegang tot of de werking van het QUAQUA Platform ononderbroken, veilig of vrij van fouten zal zijn, en (ii) de informatie, beschikbaar op of verzonden door het QUAQUA Platform waarheidsgetrouw, volledig of accuraat is, en (iii) de vertaling door de Tolk of enige automatische vertaalsoftware opgenomen in het QUAQUA Platform volledig of accuraat is.
  • De Gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat er risico’s inherent zijn aan het verzenden van informatie via het internet en dat DUVALL niet verantwoordelijk is en niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enig verlies van uw gegevens, inclusief maar niet beperkt tot persoonlijke gegevens en enige Gebruikerscontent, in verband hiermee.
  • De Gebruiker verklaart en garandeert aan DUVALL dat (a) hij/zij bevoegd is om deze Overeenkomst aan te gaan en (b) hij/zij geen inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten van derden en afziet van het gebruik van virussen, wormen of andere kwaadaardige computerprogramma’s die bedoeld zijn om schade toe te brengen aan het QUAQUA Platform of het systeem of de gegevens van DUVALL.
  • De Gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat DUVALL niet verplicht is om een back-up te maken van enige Gebruikersinhoud. De Gebruiker stemt ermee in dat elk gebruik van het QUAQUA Platform in strijd met of in strijd met de garanties, ongeautoriseerd en oneigenlijk gebruik van het QUAQUA Platform is, waarvoor DUVALL niet aansprakelijk kan worden gesteld.

 

 1. Schadeloosstelling
  • De Gebruiker gaat ermee akkoord om DUVALL en haar huidige en toekomstige gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, consultants en vertegenwoordigers te vrijwaren en schadeloos te stellen voor elke eis, claim, verlies, aansprakelijkheid of schade van welke aard dan ook, inclusief redelijke advocaatkosten, hetzij uit onrechtmatige daad of contractueel, die zij of een van hen kan oplopen als gevolg van, of voortvloeiend uit, een claim die wordt ingediend door een derde partij met betrekking tot (i) een schending of overtreding door de Gebruiker of door een van zijn werknemers, helpers of agenten van een bepaling van deze Overeenkomst; (ii) Gebruikersinhoud die de Intellectuele Eigendomsrechten van derden schendt; (iii) enig gebruik dat de Gebruiker maakt van het QUAQUA Platform; of (iv) fraude, opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid begaan door de Gebruiker.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • TOT HET MAXIMALE VERMOGEN VEROORZAAKT DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, DUVALL’s AANSPRAKELIJKHEID UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST WANNEER IN CONTRACT, WAARBORGING, TEGENWOORDIGHEID OF ANDERSCHAP, ZAL ZIJN ONDERWORPEN AAN DE RESTRICTIES BEPAALD IN DEZE OVEREENKOMST EN ZAL NIET MEER ZIJN DAN DE PRIJS BETAALD DOOR DE GEBRUIKER.
  • Voor zover wettelijk toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, zal DUVALL niet aansprakelijk zijn jegens de Gebruiker of enige derde partij, voor enige speciale, indirecte, voorbeeldige, punitieve, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade of kosten als gevolg van verlies van winst, data, omzet, goodwill, aankoop van vervangende QUAQUA Platform, of schade voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van het QUAQUA Platform, ongeacht de oorzaak van de actie of de theorie van aansprakelijkheid, hetzij uit onrechtmatige daad, contract of anderszins, zelfs als DUVALL op de hoogte is gebracht van de waarschijnlijkheid van dergelijke schade.
  • DUVALL is niet aansprakelijk voor enige claims als gevolg van (i) het ongeautoriseerde gebruik van het QUAQUA Platform door de Gebruiker of zijn werknemers, helpers of agenten, (ii) de wijziging door de Gebruiker of een derde van (een deel van) het QUAQUA Platform, (iii) het niet gebruiken door de Gebruiker van de meest recente versie van het QUAQUA Platform of het niet integreren of installeren van enige correcties aan het QUAQUA Platform uitgegeven door DUVALL , (iv) het gebruik door de Gebruiker of zijn werknemers, hulppersonen of agenten van het QUAQUA Platform in combinatie met software die niet geschikt is voor integratie, of (v) het gebruik door de Gebruiker of zijn werknemers, hulppersonen of agenten van het QUAQUA Platform in strijd met een van de artikelen van deze Overeenkomst.
  • De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid op grond van deze Overeenkomst zullen van toepassing zijn ten gunste van aan DUVALL gelieerde ondernemingen en onderaannemers in dezelfde mate waarin dergelijke bepalingen van toepassing zijn ten gunste van DUVALL.

 

 

 

 1. Diversen
  • Overmacht. DUVALL is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst indien een dergelijke tekortkoming of vertraging het gevolg is van oorzaken die buiten onze macht liggen, met inbegrip van doch niet beperkt tot oorlog, stakingen of arbeidsgeschillen, embargo’s, overheidsbevelen, telecommunicatie, netwerk-, computer-, server- of internetuitval, ongeoorloofde toegang tot DUVALL’s informatietechnologiesystemen door derden, ziekten en pandemieën of enige andere oorzaak die buiten de redelijke macht van DUVALL ligt. We zullen de Gebruiker op de hoogte brengen van de aard van dergelijke gevallen van overmacht en het effect op ons vermogen om onze verplichtingen onder deze Overeenkomst uit te voeren en hoe we van plan zijn het effect van dergelijke gevallen van overmacht te beperken.
  • Gehele overeenkomst. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst en afspraak tussen de Gebruiker en DUVALL met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, verklaringen of afspraken tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan. Geen enkele verklaring, vertegenwoordiging, garantie, convenant of overeenkomst van welke aard dan ook die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst is opgenomen, zal van invloed zijn op, of gebruikt worden om, de uitdrukkelijke voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst te interpreteren, te wijzigen of te beperken.
  • Scheidbaarheid. Indien een bepaling van deze Overeenkomst, om welke reden dan ook, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst afdwingbaar en wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht zodanig te zijn gewijzigd dat deze geldig en afdwingbaar is voor zover maximaal is toegestaan door de wet.
  • Verklaring van afstand. Indien een bepaling van de Overeenkomst niet wordt afgedwongen, houdt dit geen verklaring van afstand in daarvan of van enige andere bepaling.
  • Overdracht. Deze Overeenkomst kan door de Gebruiker niet worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DUVALL, maar kan door DUVALL worden overgedragen aan (i) een gelieerde onderneming, moedermaatschappij of dochteronderneming, (ii) een verwerver van alle of vrijwel alle activa van DUVALL die betrokken zijn bij de activiteiten die relevant zijn voor deze Overeenkomst, in het bijzonder een verwerver van de Intellectuele Eigendomsrechten op het QUAQUA Platform of (iii) een opvolger door fusie of andere combinatie. Elke beweerde overdracht die in strijd is met dit artikel zal nietig zijn. Deze Overeenkomst kan worden afgedwongen door en is bindend voor toegestane opvolgers en rechtverkrijgenden.
  • Kennisgevingen. Alle mededelingen van DUVALL die bedoeld zijn om door de Gebruiker te worden ontvangen, worden geacht te zijn gedaan en effectief te zijn wanneer deze zijn verzonden naar het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres. Als de Gebruiker dit e-mailadres wijzigt, moet hij/zij het e-mailadres aanpassen op de pagina met persoonlijke instellingen.
  • Toepasselijk recht en jurisdictie. Deze Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België. De hoven en rechtbanken van Brussel (België) zijn exclusief bevoegd indien er een geschil ontstaat met betrekking tot het QUAQUA Platform.

Laatste revisie: October, 2020